Dll files starting with E

Filename Description
ext-ms-win-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-sysparams-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-touch-hittest-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ole32-bindctx-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ole32-clipboard-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ole32-ie-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ole32-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-oleacc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-profile-profsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-profile-userenv-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ras-rasapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ras-rasdlg-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ras-rasman-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-ras-tapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-reinfo-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rometadata-dispenser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-gdi-devcaps-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-gdi-object-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-gdi-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dpi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-rtcore-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-samsrv-accountstore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-scesrv-server-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-secur32-translatename-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-security-credui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-security-cryptui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-security-kerberos-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-security-vaultcli-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-userinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-usertoken-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-wininit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-winlogon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-winsta-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-session-wtsapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32local-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32remote-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-setupapi-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-setupApi-logging-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell-propsys-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell-settingsync-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell-shell32-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell32-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-smbshare-browser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-smbshare-sscore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-spinf-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-storage-iscsidsc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-sxs-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-uiacore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-umpoext-umpo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-usp10-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-uxtheme-themes-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-webio-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wer-reporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-winbici-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-winhttp-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wininet-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-winlogon-mincreds-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-winrt-storage-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wlan-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wlan-onexui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wlan-scard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wsclient-devlicense-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-wwan-wwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-xaml-controls-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ext-ms-win-xaml-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL
ExtendScript.dll Adobe ExtendScript scripting engine (32 bit)
extmgr.dll Extensions Manager
exts.dll Debugger Extensions
ezShell7.dll Shell routines (Magic Desktop)
Eztext.dll eztext
ezwHookpp.dll N/A