Dll files starting with X

Filename Description Downloads
x_audiomfc.dll N/A 1,300
x_levelmfc.dll N/A 1,283
x3daudio1_0.dll X3DAudio 1,346
X3DAudio1_1.dll X3DAudio (debug) 2,198
x3daudio1_2.dll X3DAudio 2,719
X3DAudio1_3.dll X3DAudio 3,150
X3DAudio1_4.dll X3DAudio 3,440
X3DAudio1_5.dll X3DAudio 1,273
X3DAudio1_6.dll 3D Audio Library 4,716
X3DAudio1_7.dll 3D Audio Library 7,373
xactengine2_0.dll XACT Engine API 1,580
xactsrv.dll Downlevel API Server DLL 4,176
XAHook.dll XAHook Dynamic Link Library 2,787
xapofx1_1.dll XAPOFX 3,588
xapofx1_2.dll XAPOFX 571
XAPOFX1_3.dll Audio Effect Library 890
XAPOFX1_4.dll Audio Effect Library 637
XAPOFX1_5.dll Audio Effect Library 1,048
XAudio2_0.dll XAudio2 Game Audio API 4,145
XAudio2_1.dll XAudio2 Game Audio API 1,506
XAudio2_7.dll XAudio2 Game Audio API 1,677
XAudio2_8.dll XAudio2 Game Audio API 1,091
XceedZip.dll Xceed Zip Compression Library 2,852
xcsp_eclib.dll xcsp_eclib_common 4,562
xenroll.dll XEnroll 4,883
xerces-c_2_5_0.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.5.0 818
xerces-c_2_6.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0 2,256
xerces-c_3_0.dll Shared Library for Xerces-C++ Version 3.0.1 1,168
XGamepad.dll XGamepad Gamepad API 3,268
xgcore.dll N/A 3,819
xinput1_1.dll Microsoft Common Controller API 2,882
xinput1_2.dll Microsoft Common Controller API 1,687
xinput1_3.dll Microsoft Common Controller API 6,918
XInput1_4.dll Microsoft Common Controller API 4,358
XInput9_1_0.dll XNA Common Controller 2,763
XLayout.dll XLayout Library 4,268
XLINTL32.DLL Microsoft Excel Localized Resources 780
xlive.dll Games for Windows - LIVE DLL 8,733
xliveinstall.dll XLiveInstall DLL 1,951
XLLEX.DLL Microsoft Office 2016 component 1,073
xlstat4.dll xlstat4 1,859
xmassiveadclientdyn.dll Massive Client 3,207
XMD.dll N/A 1,085
XMLFGTS.dll SABLOTRON 838
xmlfilter.dll XML Filter 3,149
xmllite.dll Microsoft XmlLite Library 1,890
xmlparse.dll N/A 3,159
XMLParserLib.dll N/A 2,501
xmlprov.dll Network Provisioning Service 4,517
xmlprovi.dll Network Provisioning Service Client API 1,302
xmlrw.dll Microsoft XML Slim Library 2,194
xmltok.dll N/A 3,500
xnmte550.dll XVT/Win32 Intel PTK Text Edit Library 4,620
xolehlp.dll MS DTC helper APIs DLL 1,227
xpcom_core.dll N/A 1,949
xpcom.dll N/A 2,323
Xpcs.dll N/A 4,100
xpob2res.dll Meddelanden för Service Pack 2 OOB 2,652
xprt5.dll XPRT Runtime Library 2,033
xprt6.dll XPRT Runtime Library 756
XpsFilt.dll XML Paper Specification Document IFilter 728
XpsGdiConverter.dll XPS to GDI Converter 2,488
xpsp1res.dll Meddelanden för Service Pack 1 2,735
xpsp2res.dll Service Pack 2-meddelanden 1,735
xpsp3res.dll Service Pack 3-meddelanden 4,157
XpsPrint.dll XPS Printing DLL 3,887
XpsRasterService.dll XPS Rasterization Service Component 4,331
xpsservices.dll Xps Object Model in memory creation and deserialization 2,458
XPSSHHDR.dll OPC Shell Metadata Handler 3,347
xpssvcs.dll Native Code Xps Services Library 3,866
XPva03.dll XPva03 4,808
xrAPI.dll N/A 4,655
xrCDB.dll N/A 2,427
xrCore.dll N/A 4,456
XRenderD3D9.dll N/A 2,789
xrLUA.dll N/A 3,807
xrNetServer.dll N/A 3,145
xrSound.dll N/A 2,080
xrStreamPdlFilter.DLL XPS Rendering Filter 2,306
xrTxtResCL0.DLL Библиотека DLL строковых ресурсов 1,321
xrWCbgnd.dll Xerox WorkCentre Pro 4,306
xrWCdev.dll Xerox WorkCentre Pro 3,681
xrWCtmg2.dll Xerox WorkCentre Pro 4,984
xrWPcoin.dll Вспомогательный установщик 3,288
xrWPcpl.dll Подключаемый модуль пользовательского интерфейса панели управления 2,971
xrWPcpst.dll Библиотека DLL ресурсов пользовательского интерфейса панели управления 813
xrWPpb3.dll Xerox WorkCentre Pro 4,875
xrWPpb4.dll Xerox WorkCentre Pro 1,597
xrWPusd.dll Xerox WorkCentre/Pro 2,333
xrXpsPtFilter.DLL XPS Rendering Filter 3,922
XThread.dll XThread 4,195
xul.dll N/A 3,235
xvid.dll N/A 3,657
xvidcore.dll N/A 2,498
xviddll.dll N/A 1,605
Xvoice.dll DirectSpeechSynthesis Module 4,005
xwizards.dll Extensible Wizards Manager Module 4,617
xwreg.dll Extensible Wizard Registration Manager Module 1,740
xwtpdui.dll Extensible Wizard Type Plugin for DUI 3,717
xwtpw32.dll Extensible Wizard Type Plugin for Win32 4,670